PROYEKTO SA AP III

Thursday, June 10, 2010

School of Saint Anthony
Lagro, Quezon City
“SULYAMUNDI 2010”
(Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba)
Isang Mungkahing Proyekto, Una-Ikatlong Markahan
Araling Panlipunan III
SY 2010-2011

I. Kadahilalan at Katwiran ng Proyekto
Ang Kasaysayan ng Daigdig ay puno ng makulay at kapana-panabik na mga paksang magandang saliksikin upang mapalawak ang pandaigdigang kaalaman ng kabataan. Dahil sa dami ng mga pangkatin, paniniwala, tradisyon at uri ng tao sa mundo, di maiiwasan na magkaroon ng pagkiling sa nakagisnan at magkampi-kampihan. Sa kabila nito, higit na dapat mangibabaw sa isip ng bawat isa lalo na ng kabataan na ang pagkakaiba, marami rin ang pagkakatulad ng bawat isa sa iba’t ibang aspeto ng buhay.
Ang ikatlong taon ay babalangkas at magsasagawa ng natatanging Electronic Brochure at Living Museum (Exhibit) na magpapakilala sa iba’t ibang kaganapan, kultura at tao na matatagpuan sa kasaysayan ng daigdig. Ito ay magsisilbing makulay na paglalahad ng mga interesanteng pamana, mahahalagang impluwensya at kalipunan ng mga kaalamang hanggang ngayon ay may malaki at malawak na epekto sa ating modernong buhay ngayon.
Ang Cultural Parade & Exhibit ay gaganapin sa panahong itinakda ng guro at ito ay ipapakita sa grade school (Gr. 4-6) sa araw ng kanilang HEKASI. Makikipagtulungan ang guro sa tagapag-ugnay ng HEKASI para sa programa ng Cutlural Parade & Exhibit.
Ang proyektong ito ay magsisilbing dokumentaryo ng mga piling bansa mula sa 5 kontinente ng mundo (Timog Amerika, Hilagang Amerika, Europa, Africa at Oceania) at mga kaganapan o sibilisasyon sa mundo (Sibilisasyon ng Ehipto, Mga Kabihasnan sa Africa, Sibilisasyon ng mga Amerindian, Kadakilaan ng Sinaunang Gresya, Imperyong Romano, Imperyong Muslim, Panahon ng Krusada, Renaissance at Repormasyon, Unang Digmaang Pandaigdig, at Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

II. Layunin
Sa pagtatapos ng proyektong ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a. Magkakaroon ng kamalayan sa iba’t-ibang bansa, kultura, at lahi sa mundo;
b. Magpapakita ng respeto at paghanga sa naiibang katangian ng pamumuhay ng iba’t-ibang pangkatin o bansa sa mundo;
c. Masusuri at maitatala ang mga mahahalagang kaganapan, kultura, pamumuhay, at kasaysayan ng mga napiling bansa, kultura at lahi sa mundo;
d. Nakakabuo ng isang dokumentaryo sa pamamagitan ng E-brochure, Museum/Exhibit ukol sa napiling bansa o sibilisasyon;
e. Natututunan ang maagap na paghahanda at pagsasaayos ng oras at gawain;
f. Nabibigyang-halaga ang kooperasyon at pagtutulungan matapos ang takdang gawain; at
g. Napapaunlad ang kritikal na pag-iisip at pagkamalikhain sa pagtupad ng bawat gawain.III. Pamamaraan
Sa bawat markahan, may mga nakatakdang “output” na dapat maipasa bilang reketitos na mamarkahan para sa proyekto.
Unang Markhan: ‘Electronic Brochure”
Nilalaman:
Unang bahagi:
a. Pambungad na Pananalita – pagpapakilala sa bansa/sibilisasyon, sa tema o paksa ng inyong grupo, at mga layunin ng inyong grupo/output.
b. Pagpapakilala sa mga Koleksyon sa ilalim ng mga sumusunod na dibisyon/subtheme.
• Heograpiya, mapa ng lupain, mga landmarks/palatandaan
• Mahahalagang Tao (minimum of 10)
• Mahahalagang Lugar/Pook (minimum of 5)
• Mahahalagang Pangyayari (minimum of 5)
• Mga Ambag/ Pamana/ Kontribusyon sa sining, panitikan, musika, kultura’t pamahiin/paniniwala, pananamit at pagkain (minimum of 20)
c. “Picture Timeline” ukol sa kasaysayan ng bansa/sibilisasyong napili
d. Sanggunian

** Ang E-brochure ay dapat nasa java script na format. Ang format na ito ay alinsunod sa pakikipag-usap sa asignaturang Computer.
Ikalawang Markahan: Natatanging Persona/’Living Museum” (Individual/Triad)
Nilalaman:
a. Pagpapakilala sa natatanging persona (Maikling background/pilosopiya/ambag)
b. Script – para sa natatanging persona (3-5 mins)
c. Costume/ Symbol (improvised/recyclable)
d. Tasking ng bawat miyembro (kung triad)
e. Mga posibleng gastusin (Budget)
f. Output

Ikatlong Markahan: Cultural Presentation/Festival (Class)
Nilalaman:
a. Cultural Presentation/Festival (1 presentation/festival per class)
b. Pagkain- Maghahanda ang klase ng 2 pagkain na galing sa bansang napili mula sa 5 continente maliban sa Asya
c. Final Copy ng Electronic Brochure (Flash Format)
d. Documentation ng Cultural Parade, Exhibit at Festival
*** PAALALA:
1. Siguraduhin na hindi magastos ang mga presentasyon at produkto. Maging malikhain at mapamaraan.
2. Ang E-Brochure para sa ikatlong markahan ay ang pagsasagawa ng ad campaign para sa bansang napili at ito ay nasa Flash format alinsunod sa pakikipag-usap sa guro ng Computer.
3. Ang pagpili ng sayaw para sa Cultural presentation ay aaprubahan ng guro sa PE.

IV. Materyales
• Costume (improvised/recyclable)
• Art materials
• cd, computer/laptop
• internet, encyclopedia
• music, cd player

V. Batayan sa Pagmamarka
Batayan ng pagmamarka sa una, ikalawa at ikatlong markahan:
Batayan 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2-1 puntos
Nilalaman (Teksto, Paglalahad ng mga ideya, mga larawan) Kumpleto, malawak at napalalim ang ideya, may dagdag impormasyon May 1-2 datos/pangyayari ang wala ngunit nabigyang linaw ang ideya May 3-4 na kulang, maikli ang pag-unlad ng ideya Mahigit 5 ang kulang, hindi maliwanag ang datos, walang suporta

___X3=

__/15
Organisasyon Nakasusunod sa panuto, maliwanag at lohikal, batay sa pagkakasunud-sunod ang transisyon Maayos ang talata ngunit may 1-2 di ayon sa pagkakasunud-sunod May daloy ang ideya ngunit hindi napaunlad ang panimula at konklusyon Walang istruktura at di naaayon sa ideya at pagkakasunud-sunod

___X2=

__/10
Presentasyon at Pagkamalikhain Malinis, maayos na materyales orihinal, nakapupukaw ng atensyon Malinis, kulang ang mga materyales at bahagi Nababasa ngunit di nakapukaw ng pansin o interes Mahirap basahin at unawain, halatang di pinaghirapan
___X2=
__/10
Mekaniks at Paggamit ng wika Walang mali sa baybay, grammar at pananda May 1-2 maling baybay o pangungusap May 3-4 na maling baybay o pangungusap Napakaraming mali

___X2=

__/10
** Kooperasyon May aktibong partisipasyon, natapos ang takdang gawain, may pakikisama May partisipasyon sa mga pulong ngunit di natapos ang takdang gawain May partisipasyon lang pag sinabihan o pinilit Kakaunti o walang partisipasyon at pakikisama sa paggawa

___X1=

__/5
KABUUAN: ___/50

• Bibigyan ng pagkakataon na magbigay grado sa kooperasyon ang mga lider.
• Lahat ng gawain at pagpupulong na patungkol sa proyekto ay kinakailangang ipagbigay alam sa guro at gagawin sa paaralan.
• *** Para sa kooperasyon, magkakaroon ng peer rating ang bawat pangkat pagkatapos ng araw ng pasahan ng proyekto. Sa pagkakataong ito, bibigyan ng marka ng bawat isang miyembro ng grado 1-10, 10 ang pinakamataas, ayon sa naging paartisipasyon at kontribusyon ng bawat isa sa ginawang proyekto. Kukunin ang average at ito ang idadagdag para sa pamantayan ng kooperasyon sa itaas


VI. Mga Takdang Panahon ng Pagpapasa
Unang Markahan - August 10-11, 2010
Ikalawang Markahan - November 15-16, 2010
Ikatlong Markahan - March 7-8, 2011
• Sa mga huling magpapasa, bibigyan ng ikalawang palugit ngunit babawasan na ng limang (5) puntos) ang kabuuang marka pagkatapos ng unang palugit pa lamang. Kung naipasa ang proyekto isang araw pagkatapos sumapit ang ikalawang palugit, muling magkakamit ng kabawasang limang (5) puntos. HINDI NA TATANGGAPIN ang proyekto pagkatapos ng isang araw mula sa ikalawang palugit.


VII. Subject Integration
Unang Markahan - Computer
Ikalawang Markahan - Filipino, Music, English
Ikatlong Markahan - PE, Music, TLE, Computer

Inihanda nina:
Bb. Maria Lourdes Mercado G. Rudy Nabora G. Edward Borja Gng. Mylene Saguil
Guro, AP III Guro, AP III Guro, PE III Guro, Computer III

0 comments:

Post a Comment