PROYEKTO SA AP II

Thursday, June 10, 2010

School of Saint Anthony
Lagro, Quezon City

“Windows of Asia 2010”
Isang Mungkahing Proyekto, Una-Ikatlong Markahan
Araling Panlipunan II
SY 2010-2011

I. Kadahilanan at Katwiran ng Projekto
Ang mga estudyante ng ikalawang taon ay tulong tulong na magpaplano at magsasagawa ng natatanging presentasyon at magpapakilala sa iba’t ibang kaganapan, katangian, tao at kultura ng kasaysayan at kasalukuyang Asya. Ito ay magsisilbing makulay na paglalahad, pagkilala ng mga pamana, mahahalagang impluwensiya at kalipunan ng mga kaalamang hanggang ngayon ay malaki at malawak na epekto sa ating modernong pamumuhay.
II. Layunin
Sa pagtatapos ng proyektong ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
A. Makilala ang mga bansang kabilang sa kontinente ng Asya.
B. Maunawaan ang kulturang nakapaloob sa bawat bansa,
C. Matukoy ang epekto ng kultura ng mga bansa sa ekonomiya, pulitika at kamalayang panlipunan ng mga naninirahan dito; at
D. Makagagawa ng masisining na presentasyon ng mga natatanging bahagi ng kulturang Asyano.

III. Pamamaraan
Sa bawat markahan ay may nakatakdang output na dapat maipasa bilang reketitos na mamarkahan para sa proyekto.
Para sa unang markahan ay gagawa ng Picture Collage/Catalogue (Electronic Brochure) ng bansang kanilang napili ng mga mag-aaral. Hahatiin ang mga mag-aaral sa triad (3 miyembro) at ito ay magsisilbing proyekto. Ibibigay ang Picture Collage/Catalogue sa panahong itinakda ng guro. Ito ay susuriin at pagkatapos suriin ay idadagdag ang puntos ng kooperasyon upang makumpleto ang kanilang grado sa unang markahan.
Sa ikalawang markahan, magkakaroon ng Cultural Parade & Exhibit ang klase. Hahatiin ang klase sa triad (3 miyembro). Pipili ang bawat mag-aaral ng isang bansa na kanilang kakatawanin. Magsasaliksik ang mag-aaral hinggil sa aspetong kultural (sining, agham, musika, national costume, artwork, national symbol) ng kanilang bansang napili sa unang markahan. May mga tumpak ng detalye na ibibigay ang guro. Pipili ang mag-aaral ng isang aspeto ng kultura na kanilang iaambag sa Cultural exhibit. Magsasaliksik din ang bawat grupo hinggil sa national costume o symbol na maari nilang isagawa at ipakita sa Cultural Parade. Ang output ng bawat grupo ay 2 (pang-exhibit at parade). Isang miyembro lamang ang lalahok sa Cultural Parade. Ang Cultural Parade & Exhibit ay ambag ng mga mag-aaral para sa pagdiriwang ng United Nations.
Ang Cultural Parade & Exhibit ay gaganapin sa panahong itinakda ng guro at ito ay ipapakita sa grade school (Gr. 1-3) sa araw ng kanilang HEKASI. Makikipagtulungan ang guro sa tagapag-ugnay ng HEKASI para sa programa ng Cutlural Parade & Exhibit.
Para naman sa ikatlong markahan, ang klase ang magdedesisyon kung sino ang kakatawan sa cultural dance, kanta at pagsisilbi ng native dishes. Magsisilbing gabay ang akademikong guro.
Unang Markahan: “Picture Catalogue/Collage” (Triad) of Asian Country Profile in CD (Napiling Bansa)
Nilalaman:
Unang bahagi:
Pagpapakilala ng bansang napili
1. Pangalan ng bansa
2. Watawat – kahuluan ngmga simbolo sa watawat
3. Heograpiya at lokasyon – kasama ang pagsukat ng longitude at latitude, mapa ng bansa
4. Gobyerno – kasalukuyang uri ng gobyerno, namumuno
5. Ekonomiya – mga pangunahing pangkabuhayan sa bansa, kabilang ang import at export products, serbisyo, mineral, etc.
6. Populasyon – kasalukuyang bilang ng populasyon, mortality rate, birth rate, human development index report
7. Edukasyon – literacy rate, illiteracy rate, top 5 schools/university
8. Gender Equality – 5 natatanging kababaihan na nakilala o tanyag sa iba’t ibang lipunan
9. Sustainable Development – mga pagkilos o programa upang maitaguyod at mapreserba ang kalikasan (minimum of 5 programs)
10. Kasaysayan ng bansa
11. Timeline at mga pangyayari – simula sa pagkatuklas ng bansa hanggang sa kasalukuyan
12. Mga mahahalagang tao – bayani o lider na may malaking impluwensiya o naiambag sa ikatataguyod ng bansa (minimum of 10)
13. Kontribusyon o Pamana – mga naiambag sa pandaigdigang sibilisasyon sa larangan ng ekonomiya, kultura, military, edukasyon, pulitika, at teknolohiya
14. Mga Karagdagang impormasyon
1. Embahada ng Pilipinas – lokasyon, sino ang nakatalaga, oras ng pagbisita
2. Sanggunian

Ikalawang Bahagi:
Pagpapakilala
1. Kultura at tradisyon - mga natatanging kultura at tradisyon na tampok sa bansang napili. (minimum of 15)
2. Selebrasyon – mga mahahalagang petsa, lokasyon at selebrasyon ng isang buong taon.
3. Pagkain – mga kilala pagkain na matatagpuan lamang sa bansa. Kabilang ditto ang recipe at larawan ng pagkain. (minimum of 3)
4. Tourist Spots- mga sikat na lugar at kinagigiliwan ng mga turista. Kabilang dito ang mga nakilala bilang World Heritage Sites ng UNESCO (minimum of 10)
** Ang E-brochure ay Adobe Photoshop format


Ikalawang Markahan: Cultural Parade & Exhibit (UN Day)
Nilalaman:
1. Bansang napili
2. Rationale (exhibit at parade)
3. Mga kagamitan
4. Tasking ng bawat miyembro
5. Mga posibleng gastusin (Budget)
6. Dokumentasyon
7. Country Flag/Symbol
8. Output

Ikatlong Markahan: Country Presentation / Festival
Nilalaman:
e. Cultural Presentation/Festival (1 presentation/festival per class)
f. Pagkain- Maghahanda ang klase ng 2 pagkain na kabilang sa mga bansa sa Asya, maliban sa Pilipinas. Halimbawa, sushi ng Japan.
g. Final Copy ng Electronic Brochure (In-design Format)
h. Documentation ng Cultural Parade, Exhibit at Festival

*** PAALALA:
1. Siguraduhin na hindi magastos ang mga presentasyon at produkto. Maging malikhain at mapamaraan.
2. Ang E-Brochure para sa ikatlong markahan ay ang pagsasagawa ng ad campaign para sa bansang napili at ito ay nasa Flash format alinsunod sa pakikipag-usap sa guro ng Computer.
3. Ang pagpili ng sayaw para sa Cultural presentation ay aaprubahan ng guro sa PE.

IV. Materyales
• Costume (improvised/recyclable)
• Art materials
• cd, computer/laptop
• internet, encyclopedia
• music, cd playerV. Batayan sa Pagmamarka
Batayan ng pagmamarka sa una, ikalawa at ikatlong markahan:
Batayan 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2-1
puntos Multiplier Kabuuan
Nilalaman
(paglalahad ng mga ideya at kawastuhan ng mga presentasyon) Kumpleto, malawak, napalalim ang ideya, may dagdag impormasyon Hindi kumpleto ang datos ngunit buo at malinaw ang ideya May kulang na datos at maikli ang pag-unlad ng ideya Mali ang kabuuang ideyang ipinapakita ng mga datos ___ x 4 ___ /20
Pagkamalikhain Orihinal ang mga materyales at pagkakaayos nito;nakatawag pansin Malinis, nakatawag pansin ang mga materyales subalit hindi lubusang maituturing na orihinal Ginugulan ng panahon subalit hindi nakapukaw ng pansin
Halatang hindi pinaghirapan ___ x 2 ___ /10
Kalinisan Gumagamit ng angkop na materyales angkop ang paggamit, walang kalat at organisado Maayos ang kabuuang labas subalit may kaunting kalat Kulang sa masining na pagkakaayos ang mga materyales, kulang sa organisasyon Lubhang magulo at makalat, wari’y kalat na rin ang mga materyal na ginamit ___ x 2 ___ /10
** Kooperasyon May aktibong partisipasyon, natapos ang takdang gawain at may pakikisama May partisipasyon sa mga pulonh ngunit hindi natapos ang takdang gawain May partisipasyon lamang kapag sinibihan o pinilit Kaunti o walang partisipasyon o pakikisama sa paggawa

___ x 2 ___ /10
KABUUAN ___ / 50
puntos

• Bibigyan ng pagkakataon na magbigay grado sa kooperasyon ang mga lider.
• Lahat ng gawain at pagpupulong na patungkol sa proyekto ay kinakailangang ipagbigay alam sa guro at gagawin sa paaralan.
• *** Para sa kooperasyon, magkakaroon ng peer rating ang bawat pangkat pagkatapos ng araw ng pasahan ng proyekto. Sa pagkakataong ito, bibigyan ng marka ng bawat isang miyembro ng grado 1-10, 10 ang pinakamataas, ayon sa naging paartisipasyon at kontribusyon ng bawat isa sa ginawang proyekto. Kukunin ang average at ito ang idadagdag para sa pamantayan ng kooperasyon sa itaas

VI. Mga Takdang Panahon ng Pagpapasa
Unang Markahan - August 10-11, 2010
Ikalawang Markahan - November 15-16, 2010
Ikatlong Markahan - March 7-8, 2011
• Sa mga huling magpapasa, bibigyan ng ikalawang palugit ngunit babawasan na ng limang (5) puntos) ang kabuuang marka pagkatapos ng unang palugit pa lamang. Kung naipasa ang proyekto isang araw pagkatapos sumapit ang ikalawang palugit, muling magkakamit ng kabawasang limang (5) puntos. HINDI NA TATANGGAPIN ang proyekto pagkatapos ng isang araw mula sa ikalawang palugit.

VII. Subject Integration
Unang Markahan - Computer
Ikalawang Markahan - Filipino, Music, English
Ikatlong Markahan - PE, Music, TLE, Computer

Inihanda nina:
Bb. Maria Lourdes Mercado Gng. Shine Blasco Gng. Analiza Cordinete
Guro, AP II Guro, AP II Guro, AP II

G. Melo Diaz G. Edward Borja G. Genred Ramos
Guro, Computer II Guro, PE Guro, PE II

TALAAN NG ISKOR

KAGAWARAN NG ARALING PANLIPUNAN
Talaan ng Marka sa AP ____
TP 2010 – 2011
Pangalan: ____________________________ Taon/Seksyon: _____________
Markahan: _________________ Guro: ____________________

BLG. PAKSA AYTEM ISKOR LAGDA NG MAG-AARAL
Maikling
Pagsusulit MP 1
MP 2
MP 3
MP 4
MP 5
MP 6
MP 7
MP 8
MP 9
MP 10
KABUUAN:

Partisipasyong Pangklase Pang-araw-araw-
Graded Recitation-
RS RECITATION - TOTAL
J 1
J 2
J 3
J 4
JOURNAL - TOTAL
KABUUAN:Project and Portfolio Output/ Compilation PR PROYEKTO
PF 1
PF 2
PF 3
PF 4
PF 5
PORTFOLIO - TOTAL
KABUUAN:

Takdang Gawain KW KWADERNO
T 1
T 2
T 3
T 4
T 5
TAKDA - TOTAL
GU 1
GU 2
GU 3
GAWAING UPUAN - TOTAL
KABUUAN:

ST 1 Lagumang Pagsusulit A
ST 2 Lagumang Pagsusulit B
KABUUAN:
PT Markahang Pagsusulit

Kabuuang Puna: _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________
Pangalan at Lagda ng Magulang

PROYEKTO SA AP III

School of Saint Anthony
Lagro, Quezon City
“SULYAMUNDI 2010”
(Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba)
Isang Mungkahing Proyekto, Una-Ikatlong Markahan
Araling Panlipunan III
SY 2010-2011

I. Kadahilalan at Katwiran ng Proyekto
Ang Kasaysayan ng Daigdig ay puno ng makulay at kapana-panabik na mga paksang magandang saliksikin upang mapalawak ang pandaigdigang kaalaman ng kabataan. Dahil sa dami ng mga pangkatin, paniniwala, tradisyon at uri ng tao sa mundo, di maiiwasan na magkaroon ng pagkiling sa nakagisnan at magkampi-kampihan. Sa kabila nito, higit na dapat mangibabaw sa isip ng bawat isa lalo na ng kabataan na ang pagkakaiba, marami rin ang pagkakatulad ng bawat isa sa iba’t ibang aspeto ng buhay.
Ang ikatlong taon ay babalangkas at magsasagawa ng natatanging Electronic Brochure at Living Museum (Exhibit) na magpapakilala sa iba’t ibang kaganapan, kultura at tao na matatagpuan sa kasaysayan ng daigdig. Ito ay magsisilbing makulay na paglalahad ng mga interesanteng pamana, mahahalagang impluwensya at kalipunan ng mga kaalamang hanggang ngayon ay may malaki at malawak na epekto sa ating modernong buhay ngayon.
Ang Cultural Parade & Exhibit ay gaganapin sa panahong itinakda ng guro at ito ay ipapakita sa grade school (Gr. 4-6) sa araw ng kanilang HEKASI. Makikipagtulungan ang guro sa tagapag-ugnay ng HEKASI para sa programa ng Cutlural Parade & Exhibit.
Ang proyektong ito ay magsisilbing dokumentaryo ng mga piling bansa mula sa 5 kontinente ng mundo (Timog Amerika, Hilagang Amerika, Europa, Africa at Oceania) at mga kaganapan o sibilisasyon sa mundo (Sibilisasyon ng Ehipto, Mga Kabihasnan sa Africa, Sibilisasyon ng mga Amerindian, Kadakilaan ng Sinaunang Gresya, Imperyong Romano, Imperyong Muslim, Panahon ng Krusada, Renaissance at Repormasyon, Unang Digmaang Pandaigdig, at Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

II. Layunin
Sa pagtatapos ng proyektong ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a. Magkakaroon ng kamalayan sa iba’t-ibang bansa, kultura, at lahi sa mundo;
b. Magpapakita ng respeto at paghanga sa naiibang katangian ng pamumuhay ng iba’t-ibang pangkatin o bansa sa mundo;
c. Masusuri at maitatala ang mga mahahalagang kaganapan, kultura, pamumuhay, at kasaysayan ng mga napiling bansa, kultura at lahi sa mundo;
d. Nakakabuo ng isang dokumentaryo sa pamamagitan ng E-brochure, Museum/Exhibit ukol sa napiling bansa o sibilisasyon;
e. Natututunan ang maagap na paghahanda at pagsasaayos ng oras at gawain;
f. Nabibigyang-halaga ang kooperasyon at pagtutulungan matapos ang takdang gawain; at
g. Napapaunlad ang kritikal na pag-iisip at pagkamalikhain sa pagtupad ng bawat gawain.III. Pamamaraan
Sa bawat markahan, may mga nakatakdang “output” na dapat maipasa bilang reketitos na mamarkahan para sa proyekto.
Unang Markhan: ‘Electronic Brochure”
Nilalaman:
Unang bahagi:
a. Pambungad na Pananalita – pagpapakilala sa bansa/sibilisasyon, sa tema o paksa ng inyong grupo, at mga layunin ng inyong grupo/output.
b. Pagpapakilala sa mga Koleksyon sa ilalim ng mga sumusunod na dibisyon/subtheme.
• Heograpiya, mapa ng lupain, mga landmarks/palatandaan
• Mahahalagang Tao (minimum of 10)
• Mahahalagang Lugar/Pook (minimum of 5)
• Mahahalagang Pangyayari (minimum of 5)
• Mga Ambag/ Pamana/ Kontribusyon sa sining, panitikan, musika, kultura’t pamahiin/paniniwala, pananamit at pagkain (minimum of 20)
c. “Picture Timeline” ukol sa kasaysayan ng bansa/sibilisasyong napili
d. Sanggunian

** Ang E-brochure ay dapat nasa java script na format. Ang format na ito ay alinsunod sa pakikipag-usap sa asignaturang Computer.
Ikalawang Markahan: Natatanging Persona/’Living Museum” (Individual/Triad)
Nilalaman:
a. Pagpapakilala sa natatanging persona (Maikling background/pilosopiya/ambag)
b. Script – para sa natatanging persona (3-5 mins)
c. Costume/ Symbol (improvised/recyclable)
d. Tasking ng bawat miyembro (kung triad)
e. Mga posibleng gastusin (Budget)
f. Output

Ikatlong Markahan: Cultural Presentation/Festival (Class)
Nilalaman:
a. Cultural Presentation/Festival (1 presentation/festival per class)
b. Pagkain- Maghahanda ang klase ng 2 pagkain na galing sa bansang napili mula sa 5 continente maliban sa Asya
c. Final Copy ng Electronic Brochure (Flash Format)
d. Documentation ng Cultural Parade, Exhibit at Festival
*** PAALALA:
1. Siguraduhin na hindi magastos ang mga presentasyon at produkto. Maging malikhain at mapamaraan.
2. Ang E-Brochure para sa ikatlong markahan ay ang pagsasagawa ng ad campaign para sa bansang napili at ito ay nasa Flash format alinsunod sa pakikipag-usap sa guro ng Computer.
3. Ang pagpili ng sayaw para sa Cultural presentation ay aaprubahan ng guro sa PE.

IV. Materyales
• Costume (improvised/recyclable)
• Art materials
• cd, computer/laptop
• internet, encyclopedia
• music, cd player

V. Batayan sa Pagmamarka
Batayan ng pagmamarka sa una, ikalawa at ikatlong markahan:
Batayan 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2-1 puntos
Nilalaman (Teksto, Paglalahad ng mga ideya, mga larawan) Kumpleto, malawak at napalalim ang ideya, may dagdag impormasyon May 1-2 datos/pangyayari ang wala ngunit nabigyang linaw ang ideya May 3-4 na kulang, maikli ang pag-unlad ng ideya Mahigit 5 ang kulang, hindi maliwanag ang datos, walang suporta

___X3=

__/15
Organisasyon Nakasusunod sa panuto, maliwanag at lohikal, batay sa pagkakasunud-sunod ang transisyon Maayos ang talata ngunit may 1-2 di ayon sa pagkakasunud-sunod May daloy ang ideya ngunit hindi napaunlad ang panimula at konklusyon Walang istruktura at di naaayon sa ideya at pagkakasunud-sunod

___X2=

__/10
Presentasyon at Pagkamalikhain Malinis, maayos na materyales orihinal, nakapupukaw ng atensyon Malinis, kulang ang mga materyales at bahagi Nababasa ngunit di nakapukaw ng pansin o interes Mahirap basahin at unawain, halatang di pinaghirapan
___X2=
__/10
Mekaniks at Paggamit ng wika Walang mali sa baybay, grammar at pananda May 1-2 maling baybay o pangungusap May 3-4 na maling baybay o pangungusap Napakaraming mali

___X2=

__/10
** Kooperasyon May aktibong partisipasyon, natapos ang takdang gawain, may pakikisama May partisipasyon sa mga pulong ngunit di natapos ang takdang gawain May partisipasyon lang pag sinabihan o pinilit Kakaunti o walang partisipasyon at pakikisama sa paggawa

___X1=

__/5
KABUUAN: ___/50

• Bibigyan ng pagkakataon na magbigay grado sa kooperasyon ang mga lider.
• Lahat ng gawain at pagpupulong na patungkol sa proyekto ay kinakailangang ipagbigay alam sa guro at gagawin sa paaralan.
• *** Para sa kooperasyon, magkakaroon ng peer rating ang bawat pangkat pagkatapos ng araw ng pasahan ng proyekto. Sa pagkakataong ito, bibigyan ng marka ng bawat isang miyembro ng grado 1-10, 10 ang pinakamataas, ayon sa naging paartisipasyon at kontribusyon ng bawat isa sa ginawang proyekto. Kukunin ang average at ito ang idadagdag para sa pamantayan ng kooperasyon sa itaas


VI. Mga Takdang Panahon ng Pagpapasa
Unang Markahan - August 10-11, 2010
Ikalawang Markahan - November 15-16, 2010
Ikatlong Markahan - March 7-8, 2011
• Sa mga huling magpapasa, bibigyan ng ikalawang palugit ngunit babawasan na ng limang (5) puntos) ang kabuuang marka pagkatapos ng unang palugit pa lamang. Kung naipasa ang proyekto isang araw pagkatapos sumapit ang ikalawang palugit, muling magkakamit ng kabawasang limang (5) puntos. HINDI NA TATANGGAPIN ang proyekto pagkatapos ng isang araw mula sa ikalawang palugit.


VII. Subject Integration
Unang Markahan - Computer
Ikalawang Markahan - Filipino, Music, English
Ikatlong Markahan - PE, Music, TLE, Computer

Inihanda nina:
Bb. Maria Lourdes Mercado G. Rudy Nabora G. Edward Borja Gng. Mylene Saguil
Guro, AP III Guro, AP III Guro, PE III Guro, Computer III

KASUNDUAN SA ARALING PANLIPUNAN

KASUNDUAN SA ARALING PANLIPUNAN
I. TAKDANG ARALIN /GAWAING UPUAN
1. Ang takdang aralin ay kinakailangan matapos sa takdang panahon na ibinigay ng guro. Makatatanggap ng marking zero (0) kung hindi magagawa ang tadang gawain.
2. Upang magkaroon ng “make-up work”, kinakailangang magpakita ng medical certificate at secure letter na may lagda ng magulang, isang araw pagkatapos ng kanyang pagliban sa klase.

II. PROYEKTO
1. Tumugon sa itinakdang pamamaraan ng paggawa at panahon ng pagpasa na ipinaliliwanag ng guro.
2. Bibigyan ang mag-aaral ng dalawang (2) palugit sa panahon ng pagpasa. Babawasan ng limamng (5) puntos ang kabuuang marka pagkatapos ng unang palugit. Kung naipasa ang proyekto sa pagasapit ng ikalawang palugit, muling babawasan ng limang (5) puntos HINDI NA TATANGGAPIN ang proyekto pagkatapos ng ikalawang palugit.

III. KWADERNO
1. Kinakailangang sumulat ang mga mag-aaral sa paraang dikit-dikit (cursive).
2. Asul o itim na tinta ng panula lamang ang maaring gamitin sa pagsulat. Maaring gumamit ng berde o pulang panulat sa mahahalagang detalye ng aralin.
3. Babultin ng berderng papel ang kwaderno at maglalagay ng dibisyon para sa bawat markahan.

IV. JOURNAL
1. Magkakaroon ng 2-3 gawain bawat markahan para sa journal entries.
2. Maglalahad ng sariling buod at reaksyon bataysa mga gabay na tanong mula sa guro.Ilalagay ang mga sagot sa bond paper o yellow pad paper (typewritten/ handwritten)
3. Ang pagpapasa ng huli ay may bawas na 3 puntos at ang hindi pagsunod sa panuto ay may bawas na 2 puntos. Hindi na tatanggapin ang gawain matapos ang 1 araw mula sa itinakdang pananahon ng pagpasa.
V. PORTFOLIO
1. Magkakaroon ng 2-3 gawain bawat markahan para sa portfolio entries.
2. Sumunod sa mga panuto upang matapos ang mga gawain sa malikhain at makabuluhang paraan.
3. Ang pagpapasa ng huli ay may bawas na 3 puntos at ang hindi pagsunod sa panuto ay may bawas na 2 puntos. Hindi na tatanggapin ang gawain matapos ang 1 araw mula sa itinakdang pananahon ng pagpasa.

VI. PARAAN NG PAGMAMARKA
1. Maikling Pagsusulit 10 %
2. Partisipasyong Pangklase 30 %
3. Portfolio at Proyekto 20%
4. Takdang Gawain 15 %
5. Lagumang Pagsusulit (ST) 10%
6. Markahang Pagsusulit (PT) 15%
TOTAL 100%

VII. 10 KAUTUSAN SA KLASE
1. Maging handa sa lahat ng oras.
2. Maging aktibo sa klase.
3. Ipinagbabawal ang anumang uri ng pandaraya. Maging tapat sa lahat ng panahon.
4. Laging magtala sa kwaderno ng mahahalagang datos.
5. Maging matulungin sa lahat ng ng takdang gawain sa klase.
6. Maging mapanuri at kritikal sa lahat ng oras.
7. Maging malikhain, maayos at malinis sa paggawa.
8. Igalang ang isa’t isa sa lahat ng panahon
9. Magpasa ng rekurso sa takdang panahaon.
10. Gawing Masaya at makabuluhan ang lahat ng gawain.

Lagda ng Mag-aaral: _____________________
Lagda ng Magulang: _____________________
Lagda ng Guro: _____________________

BALANGKAS NG MGA ARALIN

School of Saint Anthony
Lagro, Quezon City

BALANGKAS NG MGA ARALIN
Araling Panlipunan III
Unang Markahan
SY 2010 – 2011

I. Araling Panlipunan at ang mga Sangay ng Agham Panlipunan

II. Mga Teorya sa Pagsisimula ng Daigdig

III. Heograpiya ng Mundo at “Map Reading”

IV. Ebolusyon at ang mga Sinaunang Tao

V. Mesopotamia at Sinaunang Tsina at India

VI. Ehipto: Lupain ng mga Paraon

VII. Mga Kabihasnan sa Africa

VIII. Sibilisasyong Amerindian

IX. Kadakilaan ng Gresya

Batayang Aklat at iba pang mga Sanggunian:
Baerwald, Thomas at Fraser, Celeste. World Geography. Massachusettes, New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1992.
Bostick, Nancy et. al. Teacher’s Guide: The Growth of Civilization. Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1982.
Duicker, William J. at Spielvogel, Jackson J. World History to 1500. Belmont, CA: West/Wadswoth Publishing Company. 1998.
English, Paul Ward. Geography: People and Places in a Changing World. Illinois: National Textbook Company. 1997.
Greenblatt, Miriam at Lemmo, Peter S. Human Heritage: A World History. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company. 1989.
Kagan, Donald et. al. The Western Heritage: Volume I to 1715. Uppersaddle, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 2001.
Ongsotto, Rebecca Ramillo et. al. World History Module-Based Learning III. Manila: Rex Book Store. 2002.
Perry, Marvin et. al. A History of the World. Boston: Houghton Mifflin Company. 1989.
Punsalan, Twila G. Teaching the Makabayan Learning Areas. Taft Avenue, Manila: Philippine Normal University. 2006.
Quirante-Radford, Josefa L. Kasaysayan ng Daigdig. Quezon City: Sibs Publishing House, Inc. 2002.
Sebastian Sr., Ricardo B. at Sebastian, Victoria V. Ang Daigdig: Isang Makabagong Pananaw. Quezon City: V.S. Publications and Trading. 2003.
Soriano, Celia et. al. Kayamanan III: Kasaysayan ng Mundo. Rex Book Store, Inc. 2005.
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization (Volume 1). Wadsworth Thomson Learning. 2000
Viloria, Evelina M. at Abrecca, Mayumi C. Makabayan Serye: Daigdig tungo sa Globalisasyon. Metro Manila: Vibal Publishing House, Inc. 2003.